موکت مینیون

موکت های طرح ماشا بسیار با کیفیت و دارای رنگ بندی.